Follow:
Share:
EKONOMIADMINISTRATION SEDAN 1988
Tili Sydwest
Tili Sydwest är en auktoriserad medlem i ekonomiadministrationsförbundet. Endast kvalitetsgranskade ekonomiadministrationsföretag får använda förbundets märke. Tili Sydwest är ett av dessa företag.
Tili Sydwest är ett företag, som sköter om alla funktioner inom ekonomiadministration. Företaget är grundat 1988.
Vår personal är kunnig och välutbildad. Ansvarspersonerna har EBR-examen. Vårt företag är privatägt och oberoende. Kreditgivare eller centralaffärer har därför inte utan tillstånd insyn i de konfidentiella uppgifter vi får av kundföretagen.
Tili Sydwest hjälper nya företag att starta. Vi är experter på val av bolagsform och på alla dokument som behövs när man startar. Kalkyler, bedömning av företagsidéer och bistånd vid kreditansökningar får du av oss. Vänd dig till oss, när du planerar ändring av bolagsform, företagsköp eller generationsväxling.
Tili Sydwests auktoriserade bokföringsbyrå tar hand om redovisning, skatteplanering, lönehantering, fakturering, betalningstjänst, indrivning och notariatärenden.
Verksamheten leds av ansvariga EBR-bokförare
Garanti
Vi garanterar förstklassig kvalitet på vårt arbete. Som auktoriserad bokföringsbyrå genomgår vi regelbundet granskningar, som utförs av Stiftelsen för Bokföringsinstitutet för att kvaliteten kontinuerligt skall hållas på samma höga nivå. Ekonomiadministrationsförbundets medlemskriterier är stränga. De ansvariga EBR- bokförarna har avlagt examen i bokföring och redovisning, som arrangeras av Stiftelsen för Bokföringsinstitutet. EBR- examen är branschens yrkesexamen, som är avsedd för personer som har tillräcklig grundutbildning och praktik och redan fungerar som redovisningsfackmän.

Vårt interna kvalitetssystem för ADB- säkerheten är en trygghet, som skyddar mot oförutsedda förluster av data. Skriftliga uppdragsavtal garanterar också att alla kunder skyddas av vår ansvarsförsäkring.

Tili Sydwest är en auktoriserad medlem i Ekonomiadministrationsförbundet i Finland.


Om företaget
Tili Sydwest är en auktoriserad redovisningsbyrå som sköter om alla funktioner inom ekonomiadministration. Bolaget grundades av företagsekonom Staffan Sundström år 1988. Till en början var namnet Pargas Miljard Oy Ab, men i samband med fusionen av dotterbolaget Kimitoöns Bokföringscentral Ab år 2002 ändrades firmanamnet. Numera betjänar bolaget kundföretag från hela Finland med Egentliga Finland som sitt kärnområde. Internationella företag med filial i Finland är en växande kundgrupp, för vilka Tili Sydwest fungerar som en pålitlig samarbetspartner i alla frågor som gäller ekonomiadministration och lönehantering i Finland. Vårt kontor ligger 23 km från Åbo centrum i Sydvästra Finland.

Pargas Företagares Central är vår avdelning för företagsrådgivning och konsultering. Dessutom har vi avdelningar för bokföring och en löneavdelning. Pargas Paper Shop är vår lilla butik för kontorsmaterial och pappersvaror. Vi hyr också ut kontors- och bostadslägenheter i vårt dotterbolag Bostads Ab Värnemo i Kimitoön.

Styrelseordförande är ekonomie magister EBR Ove Arén och som verkställande direktör fungerar företagsekonom EBR Staffan Sundström.
Verkställande direktör
Företagsrådgivare

STAFFAN SUNDSTRÖM
Företagsekonom EBR
(02)458 9682

staffan.sundstrom@tilisydwest.fi
Företagsrådgivare
OVE ARÉN
Ekon.mag. EBR
(02)458 1425

ove.aren@tilisydwest.fi
Redovisare
JAANA WALLENIUS
Merkonom
(02)458 1425

jaana.wallenius@tilisydwest.fi
Löneredovisare
ANNIKA PEISA
Tradenom
(02)458 9681

annika.peisa@tilisydwest.fi
Redovisare
ROBIN ELVSTRÖM
Tradenom
(02)458 1425

robin.elvstrom@tilisydwest.fi
TA KONTAKT
Ert namn:
Er E-post:
Meddelande
Skriv in siffrorna eller bokstäverna nedan i textfältet
för att skicka ditt meddelande.
ADRESS
Tili Sydwest
Pargas Företagares central
Strandvägen 16A
21600 Pargas
FINLAND
TELEFON/FAX/EMAIL/FACEBOOK
T. (02)458 1425
F. (02)458 3566
info@tilisydwest.fi
facebook.com/tilisydwest
TJÄNSTER MED GARANTERAD KVALITET
Ditt företags ekonomiavdelning
Våra kundföretag anlitar oss som företagets ekonomiavdelning. Hos oss är det möjligt att få all den service företaget behöver gällande de ekonomiska och administrativa funktionerna. Företagets ledning kan då koncentrera sig på att leda och utveckla sitt företag och behöver då inte heller i onödan anställa administrativ personal. För varje företag uppgörs en skräddarsydd lösning, som justeras enligt företagets utveckling. Kommunikationen mellan oss och företagsledningen ligger till grund för ledningens beslut i ekonomiska frågor.
Vi sköter vid behov om den ekonomisk-administrativa utbildningen i ditt företag. Som grund för lägesanalys erhåller varje kundföretag månatligen en koncentrerad rapport i A4-format med de viktigaste siffrorna och nyckeltalen på en enda sida. Genom att jämföra dessa tal hinner också den mest jäktade företagare snabbt konstatera företagets situation.
Rapporter med mera detaljerad information finns dessutom tillgängliga för alla kundföretag. Rapporterna sänds som e-postbilagor. Om du vill kan vi också skicka uppgifterna som traditionella pappersrapporter. Genom att du som företagare går igenom rapporterna tillsammans med oss kan du vara säker på att alla rapporter blir rätt tolkade.
Våra kundföretags bankkontoutdrag levereras av bankerna digitalt till vår server. Där förbehandlar vi materialet. Efter att kunden hämtat in övriga verifikat gör vi nödiga kompletteringar och bokföringen är up-to-date. Vi kan också bygga upp gemensamma nätverk med kunderna så att data kan levereras mellan samarbetsparterna. Kunden kan själv göra en del av arbetet, t.ex. faktureringen och alla uppgifter finns färdigt registrerade på servern för överföring till bokföringen.
Lönehantering
ANSVARSFULLT ATT SKÖTA LÖNEADMINISTRATION
Att få rätt lön är mycket viktigt för alla anställda. Om inte löneadministrationen fungerar finns det också risk för sanktioner av de anställda, eller t.ex. skattemyndigheterna, facket och pensionsinrättningen. En sakkunnig löneadministration är en grundförutsättning för god motivation på arbetsplatsen.

VARFÖR ANLITA KÖPTJÄNSTER I LÖNEFRÅGOR?
Att på rätt sätt sköta löne- och semesterfrågor, redovisningar till myndigheter och överföring av uppgifter till huvudbokföringen kräver en hel del baskunskaper. Inom detta område sker oavbrutet en massa förändringar så löneräknaren bör kontinuerligt delta i kompletterande fortbildning för att upprätthålla sina kunskaper.
För en företagare är det ofta svårt att hinna koncentrera sig på sådana frågor när det är viktigt att sköta businessen i företaget. Om företaget har en speciell anställd för lönefrågor vet ofta ingen annan någonting, ifall personen är frånvarande p.g.a. sjukdom, semester eller slutar i företaget.

TRYGGT ATT ANLITA EN BYRÅ MED EXPERTIS
-Vi fungerar som löneavdelning för våra kundföretag. Geografiskt sett spelar det ingen roll var arbetsgivaren har sin verksamhetspunkt. Våra tjänster omfattar hela Finland och vi betjänar internationella arbetsgivare från olika världsdelar.
-I vår service ingår löneräkning, redovisningar till skatteförvaltningen, anmälningar till försäkringsbolag, pensionsinrättningar, statistikcentralen och vid behov till fackföreningarna samt skötsel av skattekontot.
-Vår löneavdelning räknar ut semesterlöner och semesterpremier.
-Till servicen hör uträkning av reseersättningar och dagtraktamenten samt naturaförmåner.
-Vi sköter om redovisningar av löntagarnas eventuella innehållningar till utsökningsverket.
-Vi sköter om utskrift av löneintyg och gör ansökningar om ersättning från Folkpensionsanstalten
-Kundföretaget kan befullmäktiga oss att sköta om utbetalningar av löner och arbetsgivarprestationer från arbetsgivarens konto. För våra internationella kunder upprätthåller vi separata klientkonton.
-Vårt löneteam fungerar inom samma nätverk som våra bokförare. Om vi också har hand om arbetsgivarens bokföring finns alla uppgifter genast tillgängliga för bokföring, bokslut och skattedeklaration.
-Vi ger råd angående frågor som berör löneräkningen. Ibland har arbetsgivaren frågor som berör tolkning av arbetsavtal eller knepiga juridiska frågor. Vi har goda samarbetspartner och kan erbjuda våra kunder ett nätverk av specialkunnande inom personaladministration och arbetsrätt.
Egentliga Finlands Företagares
gratis telefonrådgivning
Företagsrådgivare EBR Staffan Sundström i Tili Sydwest är befullmäktigad av Egentliga Finlands Företagare att sköta telefonrådgivning inom organisationen.

Som medlem får du avgiftsfritt goda råd gällande bokföring, bokslut, beskattning och grundande av företag

Du får kontakt med den avgiftsfria rådgivningen via företagarnas växel
(02) 275 7100.

Ett nätverk av experter hittar du på denna link:
http://www.yrittajat.fi/fi-FI/neuvontapalvelu/
Inkasso tryggar din likviditet
Under rådande lågkonjunktur har betalningsstörningarna ökat radikalt. Ett företag som säljer varor eller tjänster skall inte samtidigt behöva fungera som bank. Oberoende av om kunden betalar fakturan i tid bör företaget betala sin mervärdesskatt, varuinköp, löner och övriga produktionskostnader. Det är inte meningen att säljaren också skall behöva finansiera köparens ekonomiska problem.

DAGS FÖR DIG ATT GÖRA ETT BESLUT OM ATT FÖRBÄTTRA DIN EGEN LIKVIDITET:
- gör gärna skriftliga leveransavtal med specificerade betalningsvillkor, anteckna kundens officiella namn, bolagsform och Fo-nummer (begär alltid personbeteckning av privatpersoner som önskar kredit).
- Fakturera omedelbart när varan eller tjänsten är överlåten. Om Din kapacitet inte räcker till, låt en utomstående sköta faktureringsrutinerna.
- Skicka omedelbart påminnelse ifall inte betalningen kommit senast på förfallodagen. Kunden sköter de leverantörer sist som inte påminner.
- Om inte påminnelse hjälper, lämna så snabbt som möjligt fordran till inkasso. Inkasso lyckas bäst ju snabbare man är. Kunden prioriterar i allmänhet inkassobrev från ett separat inkassobolag, för att minimera eventuella förestående kostnader och sanktioner.
- Om inte frivillig inkasso hjälper, låt då fordran gå vidare till rättslig behandling och utsökning. Den som p.g.a. snällhet väntar med utsökningsåtgärder blir alltid lämnad till sist, eftersom kunden är tvungen att först sköta de fordringsägare som har anmält sina fordringar till utsökning. När utsökning sker t.ex. från en lön utdelas de utsökta medlen till alla registrerade fordringsägare och kvar blir endast lönens skyddsbelopp, vilket gör att den som av snällhet inte har gått den officiella vägen blir helt utan.

Låt Tili Sydwest sköta inkasso av dina fordringar innan de blir så gamla att chanserna att lyckas minskar. Vi sköter om inkasso av kapital, ränta och omkostnader, såväl som frivillig snabbinkasso och via myndighetsbeslut. (Vid behov kan vi sköta också faktureringsrutiner och automatiska betalningspåminnelser). Vi behöver endast en fakturakopia försedd med anteckning om överföring till indrivning. Vi levererar vid behov färdiga klistermärken som bekräftar indrivningsuppdraget.
Fakturering, reskontratjänster, betalningsservice
UNDVIK ÖVERLAPPANDE ARBETE!
Det mest onödiga som de flesta små företagare kämpar med är att skriva samma uppgifter flera gånger. En inköpsfaktura matas in i ett bankprogram, kanske i en särskild reskontra och ytterligare matar företagaren eller bokföringsbyrån in samma uppgifter i huvudbokföringen. Förutom att det kan uppstå fel vid så många upprepningar så tar rutinerna sådan tid som företagaren kunde använda till säljarbete eller fritid.

Låt Tili Sydwest sköta din fakturering, uppföljning av inbetalningar i en försäljningsreskontra, rapportering och automatisk överföring till huvudbokföringen. Låt oss också sköta hanteringen av inköpsfakturor, betalningstjänst, inköpsreskontra och automatisk överföring till huvudbokföringen. Förutom att du får mera tid över, sparar du också in egna adb-kostnader och så vet du att fakturering och betalningstjänst fungerar också under ditt företags semesterperiod.

Alla olika arbetsskeden är integrerade i samma system så att t.ex. fakturauppgifter som en gång inmatats i inköpsreskontran utan upprepad inmatning finns som en färdig fil som överförs till banken och till bokföringen. På samma sätt överförs försäljningsfakturafiler och fakturainbetalningar.

Vartefter som e-fakturor blir vanligare ökar också de automatiska funktionerna ytterligare.
Paper Shop
VAROR ENLIGT BESTÄLLNING
Vi levererar olika slags pappersvaror, kontorstillbehör, färg till skrivare, kassarullar, CD:n och minnesstickor, kalendrar mm. enligt beställning. Leveranstid för beställningsvaror i genomsnitt 2 dygn.

SNABBLAGER
De vanligaste artiklarna såsom t.ex. kopieringspapper, kuvert, mappar och tvättpulver finns på hyllan och kan levereras omedelbart.

HEMTRANSPORT
Inom Pargas centrum kan vi leverera varorna till önskad adress utan extra kostnad.

PRISFÖRMÅN
Vi strävar efter att hålla våra priser på en förmånlig nivå. Det är möjligt tack vare att vi inte har några lagerkostnader. Vårt lilla lager fungerar i samband med vår redovisningsbyrå och övriga varor levereras enligt beställning.